5 มกราคม 2562 รพ.สังกัดกรมการแพทย์ ประกาศงดใช้พลาสติก

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c2ef264e3f8e46235d9892b

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  แถลงข่าว ”กรมแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ”  เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและประเทศไทย อีกทั้งขยะพลาสติก เป็นขยะที่มีการย่อยสลายยากนานกว่า 450 ปี จึงได้เตรียมขอความร่วมมือกับประชาชน และผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ขวดน้ำพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้ปิ่นโต กล่องข้าวใส่อาหาร แก้วน้ำ แทนขวดพลาสติก พร้อมให้โรงพยาบาลในสังกัดมีการคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ ซึ่งเริ่มทำแล้วในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ทั้งนี้ทางรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ได้มีการทำข้อตกลงกับ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล ว่าหากประชาชนนำแก้วนำมาเองจะลด 2 บาท หากนำภาชนะปิ่นโตมาใช้ใส่อาหารจะลดราคา 5 บาท ส่วนผลการดำเนินการลดการจ่ายถุงพลาสติกใส่ยา ให้ผู้ป่วยหันมาใช้ถุงผ้า พบว่าผลตอบรับดี ซึ่งหากทำได้ในทุกโรงพยาบาลจะช่วยลดขยะพลาสติก 2-3  แสนกิโลกรัม เพราะแค่ที่ รพ.นพรัตนราชธานี. สามารถลดขยะพลาสติก ได้ถึง 30,000 กิโลกรัม .-สำนักข่าวไทย